ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 60000 บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด 60,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 14,800.00 14,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14800 บริษัท ขอนแก่นวิทยา จำกัด 14,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในที่ทำการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 40000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักแอร์ 1962 40,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
4 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 25000 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด 25,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
5 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 56,598.72 56,598.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด 56598.72 บาท บริษัท เลเซอร์ แอนด์ อิงค์ จำกัด62006.50 บาท และบริษัทโฟโต้เซ็ทจำกัด637183.50 บา บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด 56,598.72 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส.14/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.63
6 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งช่างทดสอบเครื่องเรือน 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิภพ ตะเอ้กา เสนอราคา 66,000 บาท นายพิภพ ตะเอ้กา 66,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉียบฉนก นาสัก เสนอราคา 90,000 บาท นายเฉียบฉนก นาสัก 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา แตงศรีนวล เสนอราคา 90,000 บาท นางสาวอภิญญา แตงศรีนวล 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุรี รัตนะไพจิตต์ เสนอราคา 90,000 บาท นางสาวยุรี รัตนะไพจิตต์ 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัสวี พจน์ประสาท เสนอราคา 90,000 บาท นางสาวณัฐพัสวี พจน์ประสาท 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
11 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิรญาดา ทองฤทธิ์ เสนอราคา 90,000 บาท นางสาวฐิรญาดา ทองฤทธิ์ 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร ขำทอง เสนอราคา 90,000 บาท นางสาวกชกร ขำทอง 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13 จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เสาโร เสนอราคา 90,000 บาท นางสาววนิดา เสาโร 90,000.00 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 10,500 บาท บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 10,500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ - บส. 22/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
15 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 39,346.04 39,346.04 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)39346.04 บาท บริษัท แบล็คแอนไวท์ ซัพพลาย จำกัด เจริญพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 39,346.04 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส.12/2564 ลงวันที่ 13 พ.ย.63

Total : 7808