ติดต่อสอบถาม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร0 2430 6867 ,
โทรสาร02-354-3030
อีเมล์dsp@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ