ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 14
  ต.ค. 2563
  กสอ. ประเมินความคุ้มค่าภารกิจ พร้อมเตรียมกำลังพลเดินหน้าทำงานปี 64

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และทีมที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วม ณ ห้อง Royal Maneeya A (M Floor) โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป ขอบคุณข้อมูลจาก : PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

 • 22
  ก.ย. 2563
  ประชุมคณะจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กสอ.

  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคณะจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กสอ. และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหรรมและวิสาหกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น 6 อาคาร กสอ.