ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 120,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 30/09/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน