ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน (ด้านแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ) ได้แก่ นางสาวปัฐมาภรณ์ อนุรักษ์วิทยา เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 180,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน   (ด้านแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นางสาวปัฐมาภรณ์ อนุรักษ์วิทยา เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

ลงเมื่อวันที่ 28/09/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน