ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๗๓.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) วงเงินงบประมาณ 10,673.25 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๗๓.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ลงเมื่อวันที่ 16/07/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน