ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) วงเงินงบประมาณ 17,622.90 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

ลงเมื่อวันที่ 29/06/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน