ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สาระสำคัญของการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์ จำนวน 1 รายการ เงิน 19,474 บาท จาก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงินงบประมาณ 19,474.00 บาท

ประกาศกอบยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์ จำนวน 1 รายการ เงิน 19,474 บาท จาก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน