เปิดปีงบ 65 ลุยส่องทิศทางนโยบายโลก เพื่อทบทวนกำหนดยุทธศาสตร์ในอนาคต

วันที่เผยแพร่ : 04/10/2021 | เผยแพร่โดย : looktans

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสุชาดา โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำทีมจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในการบูรณาการข้อมูลวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้องกับ SME ของประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น อาเซียน, อาเซียน +3, อาเซียน +6, อาเซียน +9, และประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทียบเคียงกันและมีจุดเด่นจุดยืนที่มีความน่าสนใจและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนของไทยให้สามารถมแข่งขันได้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบในการทบทวน กำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางนโยบาย และการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

 

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ