อธิบดีณัฐพลปิดงานอบรม DIPROM Regional Academy รับฟังแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ของหน่วยงานภูมิภาค เพื่อส่งต่อความรู้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่เผยแพร่ : 24/08/2021 | เผยแพร่โดย : looktans

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร“พัฒนาบุคลากรระดับภูมิภาคสู่การเป็นหน่วยงานวิชาการ” หรือ DIPROM Regional Academy ภายใต้กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสุชาดา โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กสอ. กล่าวรายงาน

 

โดยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ และเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานภูมิภาค ในการเชื่อมโยงเข้ากับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศ รวมถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ทั้งนี้แม่ทัพใหญ่ กสอ. ได้กล่าวชื่นชมบุคลากรศูนย์ฯ ที่มีความตั้งใจในการเข้าร่วมอบรมและช่วยกันจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการจัดทำแผนทั้งในเชิงทฤษฎีและได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบันซึ่งยังคงมีการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความยากลำบากในการจัดเก็บข้อมูลติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจในพื้นที่ และได้ทิ้งท้ายให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านเป็นต้นแบบในการนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับบุคลากรในศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคให้สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ต่อไป

 

Cr. : PR.DIPROM & Strategy DIPROM

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ