การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่เผยแพร่ : 10/03/2021 | เผยแพร่โดย : suppawit

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2564 โดยนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ ของคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กำหนด และติดตาม เร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดและชี้แจงแนวทางการดำเนินการสมัครและผลการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง กสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 2 รางวัล รางวัลรายหมวด (หมวดที่ 3 )
และรางวัล
PMQA 4.0 ในการประเมินรอบแรกอีกด้วย ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 2 อาคาร กสอ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ