กสอ. จัดระดมความคิดเห็นภายในองค์กร พร้อมปูแนวทางปรับบทบาทหน่วยงานในอนาคต

วันที่เผยแพร่ : 16/09/2020 | เผยแพร่โดย : looktans

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี นางสุชาดา โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 โซนเอ อาคาร กสอ.

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของบุคคลากรภายใน กสอ. เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางในการปรับบทบาทภารกิจของ กสอ. ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งยกระดับการบริหารราชการภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะของสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบสำหรับส่วนราชการอื่น ๆ ต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ