แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่เผยแพร่ : 14/10/2021 | เผยแพร่โดย : looktans

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 11 และ ศูนย์วิจัยวัสดุอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ และเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานภูมิภาค ในการเชื่อมโยงเข้ากับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศ รวมถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์วิจัยวัสดุอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

ดาวน์โหลด

คลังความรู้

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ