ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน จำนวน ๕๐๐ ชุด ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน จำนวน ๕๐๐ ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หกหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 19/10/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน