ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 31,115.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๑๕.๖๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

ลงเมื่อวันที่ 09/07/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน