ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สาระสำคัญการเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ เงิน 11,400 บาท จาก นายวิเชียร ศิริกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 11,400.00 บาท

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญการเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ เงิน 11,400 บาท จาก นายวิเชียร  ศิริกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน